เสากั้นลิฟเตอร์ - ยาง

เสากั้นลิฟท์เตอร์-ยาง (Made in Japan) LRB